Vedtægter for foreningen Gode Penge

(forening med begrænset ansvar)


§ 1. Navn


Stk. 1. Foreningens navn er Gode Penge. Dens hjemsted er København.

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1. Gode Penge har til formål at oplyse om det nuværende pengesystem samt arbejde for en
demokratisering og omstilling af det, så det fungerer for samfundet som helhed.
Stk. 2. Foreningens virksomhed er almennyttig. Den er fri af økonomiske og partipolitiske
interesser.
Stk. 3. Foreningen er inspireret af Positive Moneys reformforslag og er medlem af den
Internationale Bevægelse for Pengereform (International Movement for Monetary Reform).


§ 3. Medlemskreds og kontingent

Stk. 1. Enhver der tilslutter sig foreningens formål kan optages i foreningen.
Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.
Stk. 3. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis vedkommende handler imod dens formål
eller retningslinjer på en sådan måde, at det kan skade tilliden til foreningen. Beslutning om
eksklusion træffes af bestyrelsen og meddeles skriftligt til medlemmet. Et ekskluderet medlem
kan inden for en frist af en måned efter at have modtaget meddelelsen forlange, at eksklusionen
forelægges førstkommende generalforsamling, der da træffer den endelige afgørelse.
Stk. 4 Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til foreningens bestyrelse med 3 måneders
varsel.


§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3
ugers varsel ved mail til foreningsmedlemmerne.
Stk. 3. Forslag og punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen seneste en uge inden
generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Alle foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun
stemmes ved personligt eller virtuelt fremmøde.
Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Evt.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved flertalsafgørelser.
Stk. 7. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med 2 ugers varsel af et flertal i
bestyrelsen eller et flertal i foreningen.


§ 5. Bestyrelsen


Stk. 1. Foreningens almindelige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af mindst 3
medlemmer, der vælges for to år ad gangen. På første ordinære generalforsamling er halvdelen
(bestemt ved lodtrækning) dog på valg. Bestyrelsens rolle er at varetage foreningens økonomi
og uddele midler til opnåelse af foreningens mål.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeling af poster.


§ 6. Sekretariatet


Stk. 1. Til støtte for foreningens arbejde oprettes et sekretariat.
Stk. 2. Sekretariatets arbejdsopgaver og omfanget af disse fastsættes af bestyrelsen.


§ 7. Aktivisme

Stk. 1. Foreningen understøtter, at frivillige personer (aktive) landet over har mulighed for at
arbejde for foreningens formål (aktivisme).
Stk. 2. Formålet med aktivismen er at arbejde for foreningens formål (jf. § 2), herunder at øge
synligheden af foreningens arbejde og at engagere befolkningen i indsatsen.


§ 8. Aktives arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for aktivismen efter samråd med de aktive.
Stk. 2. Det aktive arbejde udføres i overensstemmelse med foreningens vedtægter og de af
bestyrelsen fastlagte retningslinjer.


§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december, og regnskabet bekendtgøres senest 14 dage
før generalforsamlingen og godkendes på generalforsamlingen.
Stk. 2. Foreningens revisor vælges på generalforsamlingen.


§ 10. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog meddele
prokura.
Stk. 2. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt.


§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.

§ 12. Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan opløses på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling
med accept fra 2/3 af de fremmødte.
Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel tilfalder anden forening som er hjemmehørende her i
landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt
formål.

Således vedtaget på generalforsamling den 1.04.2015